Get Adobe Flash player

สิงหาคม-กันยายน 2558

อบรมพนักงานประจำหน่วยงานต่างๆ

 -แจ้งถึงระเบียบปฏิบัติงานสำหรับพนักงานขับรถ

-ภารกิจหลักของพนักงานขับรถ

 -เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย

 -ข้อควรปฏิบัติในการขับขี่

 -ระเบียบข้อห้าม

 -แจ้งประกาศการเลิกจ้างพนักงานที่กระทำความผิดร้ายแรง

 -แจ้งเรื่อง การติดต่อประสานงาน ช่องทางเพิ่มเติมในการติดต่อกับบริษัท

 -กติกาในการลางาน

-แจ้งถึงสวัสดิการเพิ่มเติมที่บริษัทจะมีให้กับพนักงานในไตรมาสสุดท้ายของปี