Get Adobe Flash player


B.S.  WORLD  GROUP  CO., LTD.654,656 Rattanathibet Rd. Bangkrasor, Muang,Nonthaburi 11000. Tel : 02-527 0068-9 , 086-3236226


 ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว) .............................................................................................................................อายุ.................ปี น้ำหนัก ............... กก. ส่วนสูง ................................ซม. เชื้อชาติ................ ...สัญชาติ............

ศาสนา

...................................

วัน เดือน ปีเกิด ......................./......................../.......................จังหวัด................ ...........................................บัตรประชาชนเลขที่............................................................

 

ออก อำเภอ .............................................................................จังหวัด ........................................................... เมื่อวันที่........................................หมดอายุวันที่…...............................................

ที่อยู่ปัจจุบัน             r ของตนเอง          r ของบิดาของมารดา             r อาศัยผู้อื่น                          r บ้านเช่า

เลขที่..................... หมู่ที่............ ตรอก / ซอย................ .................................ถนน................ ...................................แขวง................ .........................................เขต................ ...................จังหวัด..................................

รหัสไปรษณีย์................ ...........................โทรศัพท์................ ...........................................

 

สถานภาพการสมรส                r โสด                   r สมรส                r หย่า / แยกกันอยู่

 

ท่านสูบบุรี่หรือไม่        r  สูบ r สูบปานกลาง  rไม่สูบ         ท่านดื่มสุราหรือไม่    rไม่ดื่ม  r ดื่มน้อย

 

ชื่อ นามสกุลของคู่สมรส......................................................................................................โทรศัพท์.........................................................................

 

จำนวนบุตร....................คน       ชาย ..................................คน         หญิง.................................คน

 

ชื่อ สกุลบิดา.............................................................................อายุ ............ปี อาชีพ............................โทรศัพท์........................................................

 

ชื่อ สกุลมารดา .........................................................................อายุ ............ปี อาชีพ.............................โทรศัพท์......................................................

 

สถานที่ติดต่อด่วน.............................................................................................................โทรศัพท์................................................... ..............................

 

กรณีฉุกเฉินติดต่อ ชื่อ / สกุล.........................................................................ความสัมพันธ์............................................................ .............................

 

ที่อยู่........................................................................................................................................โทรศัพท์....................................................... ..........................

 

บุคคลที่ท่านรู้จักในบริษัท บี.เอส.เวิลด์ กรุ๊ป จำกัดชื่อ………………………………………………………………………................ ...........................................

 

ประวัติการศึกษา

 

ระดับการศึกษา                                       สถานศึกษา                                                                                       วุฒิการศึกษา

มัธยมศึกษา  .............................................................................................. ......................................................................................... ........................................................... ........................................................... ................................

  อื่น  .............................................................................................. ......................................................................................... ........................................................... ........................................................... ....................................................

 .............................................................................................. ......................................................................................... ........................................................... ........................................................... .....................................................................

ประสบการณ์การทำงาน

 

                   ชื่อสถานที่ทำงาน                                   โทรศัพท์                                 ตำแหน่ง              เงินเดือน                 ระยะเวลา

.................................................................. .................................................. ................................... ............................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... .....

.................................................................. .................................................. ................................... ............................... ........................................................... ............................................................ ........................................................... ....

.................................................................. .................................................. ................................... ............................... ............................................................ ........................................................... ........................................................... .....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบสอบถามประวัติพนักงานฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ

                                                                                                                                                        ลงชื่อ...............................................................ผู้สมัคร

                                                                                                                                                                   (..............................................................)   

                                                                                                                                                                             วันที่.........../................./...............