Get Adobe Flash player

< !--[if gte vml 1]>

< ![endif]-->< !--[if !vml]-->

B.S.  WORLD  GROUP  CO., LTD.654,656 Rattanathibet Rd. Bangkrasor, Muang,Nonthaburi 11000. Tel : 02-527 0068-9 , 086-3236226


 ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว) .............................................................................................................................อายุ.................ปี น้ำหนัก ............... กก. ส่วนสูง ................................ซม. เชื้อชาติ................ ...สัญชาติ............

ศาสนา

...................................

วัน เดือน ปีเกิด ......................./......................../.......................จังหวัด................ ...........................................บัตรประชาชนเลขที่............................................................

 

ออก อำเภอ .............................................................................จังหวัด ........................................................... เมื่อวันที่........................................หมดอายุวันที่…...............................................

Read more: พิมพ์ใบสมัครงาน

สิงหาคม-กันยายน 2558

อบรมพนักงานประจำหน่วยงานต่างๆ

 -แจ้งถึงระเบียบปฏิบัติงานสำหรับพนักงานขับรถ

-ภารกิจหลักของพนักงานขับรถ

 -เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย

 -ข้อควรปฏิบัติในการขับขี่

 -ระเบียบข้อห้าม

 -แจ้งประกาศการเลิกจ้างพนักงานที่กระทำความผิดร้ายแรง

 -แจ้งเรื่อง การติดต่อประสานงาน ช่องทางเพิ่มเติมในการติดต่อกับบริษัท

 -กติกาในการลางาน

-แจ้งถึงสวัสดิการเพิ่มเติมที่บริษัทจะมีให้กับพนักงานในไตรมาสสุดท้ายของปี

 


 

ทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับพนักงาน

 19 เมษายน 2559

 1.สัดส่วนของร่างกาย (Body composition)

 2.ความแข็งแรงและอดทนของระบบกล้ามเนื้อ (Muscular Strength and Muscular Endurance)

 3.ความอ่อนตัว (Flexibility)

 4.ความอดทนระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต (Cardiovascular and Respiratory Endurance)

    


Read more: ข่าวทั่วไป